Staré stromy mizí z krajiny

Krajina, aleje, pole:

Zatím co podíl vegetace, parkových a zahradních ploch, je stále „povinnou“ součástí urbanismu města, pak aleje, jinak též vegetace liniová, se z něj pomalu a nenápadně vytrácí. Stejným způsobem mizí i z volné krajiny, kde je tato ztráta citelnější, protože krajina tak pustne. Obojí je zaviněno civilizačním trendem zvětšování dimenzí, měřítek, množství a rychlostí, především automobilové dopravy, a často i oddělením a posléze vyloučením pěšího či jakéhokoliv pomalého provozu.

Lesy:

V dnešních hospodářských lesích zůstává ponecháno jen málo doupných, starých či odumřelých stromů. Nedostatek hnízdních možností, potravních zdrojů a úkrytů může být závažný nejen pro ptáky. Řada lesních druhů se proto stala vzácnými a ohroženými.

Ztrácejí se staré sady

i stromy v obcích

Různé důvody, stejný výsledek

ZDE BUDE TEXT O DŮVODECH PROČ TOMU TAK JE

Unifikace a intenzifikace hospodaření v krajině se stala pro mnohé druhy osudovou. A to nejen co se týče bohatství druhů, dnes pozorujeme už i drastický úbytek počtu jedinců.

Plošné kácení a odvoz dřeva z lesů

Lesní monokultury

Někomu mrtvé stromy připadají nehezké, jiným zase nebezpečné, ovšem ony jsou nezbytně nutné nejen pro ptactvo, ale i pro bezobratlé živočichy, taktéž pro houby a lišejníky.

Sjednocování polí

Zemědělská politika

Dožívání alejí

Staré stromy si zasluhují naši ochranu

V polích se zachovalo jen málo z původních stromů.

Totální řešení otázky bezpečnosti stomů kolem silnice.

Vlivem současného hospodaření lesy často trpí nedostatkem nejenom starých stromů, ale i dřevný hmoty.

Největším problémem v parcích je absence mladých stromů.

Obavy o bezpečnost starého stromu pro své okolí, často „pro jistotu“ hledáme radikálnější řešení než je zapotřebí.