Ze života starých stromů

Cílem projektu je zvýšit povědomí o důležitosti starých stromů a prostřednictvím veřejné osvěty
podpořit jejich přítomnost v krajině.

Dílčí cíle:

 1. majitelé zahrad podporují staré stromy na svých pozemcích;
 2. široká veřejnost chápe význam a způsob managementu mrtvého dřeva;
 3. učitelé a žáci rozumí smyslu ochrany starých stromů a umí komunikovat téma ochrany biotopů
  starých stromů ve výuce;
 4. úředníci veřejné správy podporují staré stromy v obcích a umí eliminovat rizika s nimi spojená;

Plánované aktivity a jejich harmonogram

 1. Mediální kampaň: IX/2021 – IV/2023
 2. Fotosoutěž: VI 2021 – VI 2022, výstava VII/2022 – IV/2023
 3. Série odborně popularizačních článků: VI/2021 – VI/2023
 4. Konference EVVO: XI/2021
 5. Konference Staré stromy: jaro 2022
 6. Výukový program: X/2021 – VI/2023
 7. Workshopy na pobytových a příměstských tábory: léto 2021, léto 2022
 8. Publikace pro děti i veřejnost: IX/2021 – III/2022: příprava obsahu; IV – XII/2022: tisk a distribuce
 9. Osvětové akce pro veřejnost: VI/2021 – VI/2023

Průběh realizace projektu

 • Mediální kampaň a osvětové akce mají za cíl oslovit informovat a motivovat širokou
  veřejnost k ochraně starých stromů i druhů na ně vázaných;
 • Fotosoutěží i následnou výstavou upozorňujeme veřejnost na přítomnost a krásu starých
  stromů v jejím okolí;
 • Populárně-vědecké články přinesou čtenářům informace i hlubší vhled do souvislosti kolem
  biotopů starých stromů;
 • Konference EVVO umožní předat pedagogům znalosti a metodiku k začlenění tématu starých
  stromů do vlastní výuky, včetně prostoru pro výměnu zkušeností;
 • Konference Staré stromy umožní informovat o problematice starých stromů a příkladech
  dobré praxe starosty obcí a úředníky podílející se na správních řízeních.
  Výukový program nám umožní oslovit školní mládež, která absolvuje kromě výukového
  programu i samostatnou terénní aktivitu;
  Workshopy na letních táborech umožní zapojení neformálních skupin do poznávání a
  praktické ochrany starých stromů;
  Terénní určovací klíče dřevokazných hub a hmyzu vázaného na staré stromy. Klíče umožní
  bližší poznání biotopů starých stromů. Klíče umožní zahrádkářům určit na základě stádia rozkladu
  dřeva jeho původce, i odhadnout možný další vývoj starého stromu, případně jeho (ne)bezpečnost
  pro své okolí.

Organizační zajištění

Hlavním řešitelem projektu je Český svaz ochránců přírody Vlašim

Koordinátor projektu: Mgr. Tomáš Potfaj,

Partneři projektu

Naše příroda z.s.

Kontaktní osoby: Aleš Darebník

Termín realizace: 1.6.2021 – 30.6.2023

Číslo projektu: 3201400035

Rozpočet projektu: 1 443 600,- Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 1 104 354,- Kč

Výše dotace SFŽP: 194 886,- Kč

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu zaměřen na zvyšování povědomí veřejnosti v oblasti zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.