Byly vybrány stromy k veteranizaci, celkem 75 v Žehuni (dub a javor babyka) a 10 ve Velké nad Vltavou (lípa), 15 v parku ve Vlašimi. Bude sledováno šest typů zásahů (i.) dutina v kmeni, (ii.) přízemní dutina, (iii.) obnažené dřevo bez zářezů exponované slunci,  (iv.) obnažené dřevo bez zářezů na zastíněné straně kmene, (v.) obnažené dřevo se zářezy exponované slunci,  (vi.) obnažené dřevo se zářezy na zastíněné straně kmene. Ve Velké jde o odstranění korun na lípách s průměrem kmene 12-25 cm. V Žehuni a Velké jsme zároveň otestovali realizaci veteranizačních zásahů.

Entomologické a lichenologické průzkumy vč. zpracování dat

Proběhly lichenologické průzkumy na ořezávaných a neořezávaných stromech. Celkem byla získána data o přítomnosti 56 druhů lišejníků na vrbách na řadě lokalit v rámcí ČR. V současností probíhá zpracování získaných dat.
Probíhá odchyt saproxylického hmyzu na ořezávaných a neořezávaných stromech a také na stromech veteranizovaných v rámci projektu. Vloni testovaná metodika odchytávání hmyzu líhnoucího se z mikrostanovišť na živých stromech se bohužel neosvědčila, v datech byla obrovská variabilita způsobená hromadným líhnutím, nebo naopak absencí hmyzu na velmi podobných mikrostanovištích. Zároveň jsme v rámci jiného projektu odchytávali hmyz pomocí lepových desek a také tato metoda se ukázala jako nevyhovující, protože větší druhy hmyzu z desek snadno unikají. Inovovali jsme proto klasické nárazové pasti tak, aby odchytávaly především hmyz pohybující se na konkrétních partiích stromů a použily je jak pro studii porovnávající entomofaunu na pravidelně ořezávanýcn a neořezávaných stromech, tak pro studii vlivu veteranizačních zásahů na hmyz. Ačkoli sběr ještě probíhá, je z doposud nasbíraného materiálu zřejmé, že tyto inovované pasti fungují výborně. Celkem jsme těchto pastí nainstalovali 48 na pravidelně ořezávané a neořezávané vrby, z toho 16 je instalováno na čerstvě a 16 na dříve ořezaných vrbách a dalších 16 je instalováno na vrbách, které nenesou stopy ořezu. Dále jsme tyto pasti umístili na 48 veteranizovaných stromů a 16 stromů kontrolních, tedy celkem jde o 64 pastí. Vzorky z pastí průběžně rozebíráme a materiál určujeme, z předběžných výsledků je zjevné, že veteranizované stromy přitahují řadu ohrožených druhů saproxylického hmyzu, například roháče obecného.

Průzkum řezů včetně zpracování dat

V rámci projektu probíhá postupná realizace navržených zásahů na vybraných stromech. Každý strom prochází současně důkladným průzkumem, aby byl zjištěn jeho aktuální stav a identifikovány potřebné úpravy. Tento průzkum zahrnuje detailní analýzu stavu stromu na základě SPPK A01 001 – Hodnocení stavu stromů.

Po dokončení průzkumu následuje provedení optimálních ošetření realizací jednotlivých navržených technologií. Tyto zásahy jsou pečlivě dokumentovány, což zahrnuje jak vizuální záznamy, tak i podrobné záznamy o použitých metodách a postupech. Zaznamenává se také stav stromů po provedených úpravách, abychom mohli sledovat vývoj a reakci stromů na poskytnutou péči.

Zavedená dokumentace má klíčový význam pro vyhodnocení účinnosti a efektivity provedených zásahů. Umožňuje nám vyhodnotit, zda byly dosaženy očekávané výsledky a jak se stromy zotavují po ošetření. Díky tomu můžeme neustále optimalizovat metody a přístupy k péči o senescentní stromy.